عضویت در خوش‌حسابان(ویژه فرهنگیان و کارمندان رسمی دولت)